Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Vrátenie DPH z krajín EÚ

Kompletne zaistíme vrátenie DPH uhradené v rámci platieb českými podnikateľmi v členských krajinách Európskeho spoločenstva za tovar a služby - podľa novej Smernice Rady 2008/9/ES.

Žiadosť o vrátenie DPH u tovaru a u služieb nadobudnutých v členských krajinách Európskeho spoločenstva je možné za predpokladu, že podnikateľ splní nasledovné podmienky:

 1. je registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty v členskom štáte svojho sídla alebo miesta podnikania
 2. v krajine, po ktorej je vrátenie dane z pridanej hodnoty žiadané:
  • nie je registrovaný k dani z pridanej hodnoty,
  • nemá sídlo ani pobočku,
  • nepodniká, pričom vývozom tovaru a služieb s miestom plnenia v tuzemsku (ČR) sa za podnikanie na území danej krajiny nepovažuje.

Vrátenie DPH - z čoho je možné žiadať o vrátenie zaplateného DPH?

 • nákupy pohonných hmôt, mýtne, cestná daň, cestovné
 • účasť na výstavách a veľtrhoch, školenia, semináre a konferencie
 • preprava, ubytovanie, stravovanie
 • nájmy hnuteľných vecí, automobilov, autopožičovne
 • servisné činnosti, opravy hnuteľných vecí
 • platby za tovar, ktorý je nakupovaný a zároveň v danej krajiny i spotrebovaný
 • marketingové náklady
 • náklady za poradenstvo, zastupovanie a pod.

Je potrebné brať do úvahy, že každá krajina má svoje vlastné pravidlá pre vrátenie DPH. Upresnenie pravidiel v rámci jednotlivých krajín Vám radi oznámime pri osobnom rokovaní.

Proces podaní a spracovaní žiadosti

Žiadateľ podá žiadosť v českom jazyku najneskôr do 30. septembra kalendárneho roku nasledujúcom po období pre vrátenie dane. Žiadosť je možné podať za obdobie najviac jedného kalendárneho roku. Čiastka požadovanej vrátenej dane musí byť minimálne 50 EUR. Obdobie, za ktoré je požadované vrátenie dane, môže byť aj kratšie, s výnimkou zvyšnej časti roka však musí činiť najmenej tri mesiace. V takomto prípade musí požadovaná daň prevyšovať čiastku 400 EUR. Podľa nových pravidiel sa už so žiadosťou nezasielajú originály dokladov. Ak v prípade pohonných hmôt prevyšuje základ dane hodnotu 250 EUR alebo v prípade ostatných druhov nadobudnutého tovaru alebo prijatých služieb hodnotu 1000 EUR, musí byť žiadosť doplnená elektronickými kópiami dokladov vo formáte pdf, jpg alebo tif. Uplatňované doklady musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v danom štáte. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenie o registrácii k DPH, český správca dane túto skutočnosť osvedčí pri prvotnom vyhodnotení žiadosti. Ak žiadosť spĺňa všetky požiadavky, správca dane zaistí jej softwarový preklad do jazyka krajiny, v ktorej je o vrátenie dane žiadané. Ak si správca dane v krajine vrátenia DPH nevyžiada doplňujúce informácie, je povinný do štyroch mesiacov od prijatia žiadosti svojím úradom oznámiť rozhodnutie o vrátení dane.