Kontakty

Telefon Telefón: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva a daňovej evidencie. Spracovanie mesačných závierok a ročných účtovných závierok, vyhotovenie všetkých daňových priznaní.

Naše služby v oblasti vedenia účtovníctva sú postavené na profesionálnom a individuálnom prístupe ku klientom. Zakladáme si na obojsmernej kontinuite a serióznosti pri predávaní informácií, resp. dokladov vo vzťahu medzi klientom a našou spoločnosťou.

Taktiež vedieme účtovníctvo pre zahraničných klientov, a to v jazyku anglickom, nemeckoma slovenskom, vrátane vybraných účtovných výstupov.

Cieľom poskytovania našich služieb je kvalita, bezprostredná reakcia na požiadavky a spätnú väzbu klientov.

Významným trendom v oblasti vedenia účtovníctva je poskytovanie tzv. on-line účtovníctva, pri ktorom klient i naša firma pristupujú do účtovného systému prostredníctvom zabezpečených terminálových serverov. Tento spôsob spracovania účtovníctva poskytuje klientovi aktuálne výstupy z účtovníctva. Klient má okamžite informácie o výsledku hospodárenia firmy, o jednotlivej zákazke, o stavu nezaplatených pohľadávok a záväzkov. Z účtovného systému ide priamo generovať elektronické príkazy k úhrade, ktoré sú automaticky načítané do bankového systému. On-line prístup k účtovníctvu prináša veľký synergický efekt v oblasti riadenia ekonomiky firmy.

Vedenie účtovníctva predovšetkým zahŕňa nasledovné služby:

 • vedenie podvojného účtovníctva a daňovej evidencie v profesionálnom účtovnom programe
 • zaúčtovanie prvotných dokladov a kontrola už vyhotovených záznamov
 • spracovanie účtovníctva v členení podľa stredísk či zákaziek podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie mesačných účtovných závierok umožňujúcich sledovať stav majetku a priebežné výsledky hospodárenia
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých zákonom stanovených výkazov
 • príprava daňových a štatistických hlásení podľa českých a slovenských zákonov a vyhlášok
 • vyhotovenie ďalších zostáv podľa požiadaviek klienta
 • zastupovanie klientov v prípade vykonávania kontroly finančným úradom, správou sociálneho zabezpečeniaalebo zdravotnými poisťovňami a komunikácie s úradmi
 • vyhotovenie všetkých daňových priznaní - daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb, priznanie k DPH, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, daň z prevodu nehnuteľnosti, priznanie k dani z darovania.
 • poskytovanie informácií o termínoch a výške daňových povinností poplatníka (zálohy na daň z príjmu, zálohy na daň z motorových vozidiel)
 • sledovanie a rozosielanie upomienok dlžníkom klienta